Algemene Voorwaarden

Algemeen

In deze algemene voorwaarden, hierna te noemen: “Algemene Voorwaarden”, wordt verstaan onder:

1.1 SportWays BV bekend onder de handelsnaam: ”National Hockey Academy” en hierna verder te noemen “”National Hockey Academy”.

1.2 “Deelnemer”: de natuurlijke persoon die ingevolge de Overeenkomst tussen de National Hockey Academy en Opdrachtgever in de hoedanigheid van deelnemer gebruik maakt van de diensten van De National Hockey Academy.

1.3 “Inschrijfformulier”: formulier dat deel uitmaakt van de internet-site “www.nationalhockeyacademy.com” van de National Hockey Academy.

1.4 “Opdrachtgever”: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die de Overeenkomst met de Nationale Hockey Academy aangaat.

1.5 “Overeenkomst”: een overeenkomst tussen de National Hockey Academy en Opdrachtgever ter zake van een of meer door de National Hockey Academy ten behoeve van Opdrachtgever en Deelnemer te verlenen diensten.

1.6 “Deelnemerssom”: de totale som van de door de National Hockey Academy – ter zake een met Opdrachtgever gesloten Overeenkomst – te verlenen diensten inclusief BTW.

1.7 “Hockeyles”: een hockeytraining die wordt gegeven door de trainers en coaches van de National Hockey Academy.

1.8 “Trainingsblok”: onder een “trainingsblok” wordt verstaan een aangesloten serie van trainingen die wekelijks plaatsvinden in een periode in het najaar en het voorjaar.

1.9 Men kan alleen hockeytrainingen van de National Hockey Academy volgen als men lid is van een officieel bij de Nationale Hockey Federatie (K.B.H.B.) geregistreerde hockeyvereniging.

2. Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door de Nationale Hockey Academy gedane aanbiedingen, opdrachtbevestigingen en daaruit voortvloeiende of daarmee verband houdende overeenkomsten of nadere overeenkomsten.

2.2 De toepasselijkheid van enige algemene (of specifieke) voorwaarden of bedingen van de Opdrachtgever wordt door de Nationale Hockey Academy uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.3 Afwijkingen van of aanvullingen in welke vorm dan ook op de Overeenkomst of de Algemene Voorwaarden gelden slechts indien De Nationale Hockey Academy daar schriftelijk mee heeft ingestemd.

2.4 Ingeval van strijd tussen de bepalingen van de Algemene Voorwaarden en/of bepalingen uit de Overeenkomst prevaleren de laatste.

2.5 Mocht enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden niet van toepassing zijn of in strijd zijn met de Openbare Orde of de Wet, dan zal slechts de desbetreffende bepaling als niet geschreven worden beschouwd en zullen de overige Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven.

3. Totstandkoming van de Overeenkomst

3.1 Alle aanbiedingen van de Nationale Hockey Academy zijn vrijblijvend en onder het voorbehoud van aanwezige capaciteit, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

3.2 De Overeenkomst komt tot stand, nadat Opdrachtgever het digitale Inschrijfformulier aan de Nationale Hockey Academy heeft geretourneerd.

3.3 Bij aanmelding, via het internet, is er sprake van 14 dagen bedenktijd i.v.m aankoop op afstand. Binnen deze periode mag de aanmelding kosteloos worden geannuleerd zonder opgaaf van reden, mits dit schriftelijk geschiedt.

4. Betaling

4.1 Betaling dient plaats te vinden binnen 14 dagen na ontvangst van de reserveringsbevestiging van de Nationale Hockey Academy.

4.2 Bij reservering vanaf 10 dagen voor aanvang van de hockeylessen dient betaling plaats te vinden binnen 7 dagen na ontvangst van de reserveringsbevestiging.

4.3 Indien en voor zover tijdige betaling achterwege blijft is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat enige ingebrekestelling vereist zal zijn.

4.4 Bij niet tijdige betaling behoudt de Nationale Hockey Academy zich het recht voor de Overeenkomst te annuleren en is Opdrachtgever met inachtneming van het bepaalde in Artikel 8 lid 2 van de Algemene Voorwaarden aansprakelijk voor de annuleringskosten.

5. Instructies en gedragsregels

5.1 Deelnemer is verplicht tot naleving van alle redelijke aanwijzingen van De Nationale Hockey Academy ter bevordering van een goede uitvoering van de Overeenkomst. Tevens dient Deelnemer de gedragsregels te respecteren welke de Nationale Hockey Academy nageleefd wenst te zien tijdens de hockeylessen uit hoofde van de Overeenkomst. Deze regels worden gepubliceerd op de website van de Nationale Hockey Academie onder het onderwerp ‘’Training Laws”.

5.2 Deelnemer die hinder of overlast oplevert of kan opleveren, zodanig dat een goede uitvoering van de Overeenkomst door de Nationale Hockey Academy in sterke mate wordt bemoeilijkt, kan door de Nationale Hockey Academy van (voortzetting van) de hockeylessen worden uitgesloten. Alle daaruit voortvloeiende kosten en schade komen voor rekening van Deelnemer.

5.3 De deelnemer stemt toe dat foto’s en video’s gemaakt tijdens de hockeylessen door de staf van de Nationale Hockey Academy met daarop de herkenbare afbeelding van deelnemer, voor eventuele promotionele doeleinden gebruikt mogen worden. Denk hierbij aan vakbladen, tijdschriften, reclamedoeleinden, internetsite enz.

6. Aansprakelijkheid van de Nationale Hockey Academy

6.1 Alle persoonlijke eigendommen blijven ten alle tijde voor risico van de Deelnemer. de Nationale Hockey Academy aanvaardt – behoudens ingeval van schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van de Nationale Hockey Academy – geen aansprakelijkheid voor schade aan (waardevolle) zaken en persoonlijke eigendommen van Deelnemer, al dan niet in bewaring gegeven aan de staf van de Nationale Hockey Academy, als gevolg van diefstal, verlies of beschadiging.

6.2 De Nationale Hockey Academy aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade waarvoor aanspraak op vergoeding bestaat uit hoofde van een ziektekosten- of ongevallenverzekering of uit hoofde van (aansprakelijkheids-) verzekeringen van derden die door de Nationale Hockey Academy bij de uitvoering van de Overeenkomst zijn betrokken.

6.3 De Nationale Hockey Academy aanvaardt – behoudens in geval van individueel vervoer door De Nationale Hockey Academy zelf of behoudens opzet of grove schuld van de Nationale Hockey Academy – geen aansprakelijkheid voor het vervoer van Deelnemer. Deelnemer dient zich in voorkomend geval te wenden tot de betreffende vervoerder. Op verzoek van Deelnemer/Opdrachtgever zal de Nationale Hockey Academy de naam van de betreffende vervoerder verstrekken.

6.4 Onverminderd het bepaalde in de voorgaande leden van dit artikel, is iedere aansprakelijkheid van de Nationale Hockey Academy beperkt tot het bedrag waarop in het desbetreffende geval uit hoofde van haar (aansprakelijkheid-)verzekering(en) aanspraak bestaat.

7. Aansprakelijkheid Opdrachtgever

7.1 Opdrachtgever is hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade die voor de Nationale Hockey Academy en/of enige derde is/zal ontstaan als direct of indirect gevolg van een toerekenbare tekortkoming – niet naleving van de gedragsregels hieronder begrepen – van Deelnemer.

7.2 Opdrachtgever zal de Nationale Hockey Academy vrijwaren tegen aanspraken van derden tot vergoeding van schade welke voortvloeien uit of verband houden met het gebruik van Deelnemer van faciliteiten en/of diensten ingevolge de Overeenkomst.

7.3 Deelnemer is verplicht tijdens de training mond- en scheenbeschermers te dragen. Voorafgaande aan de training wordt door de ouder(s) of verzorger erop toegezien dat deze beschermmiddelen daadwerkelijk in goede conditie verkeren en in het bezit zijn van deelnemer.

8. Overmacht/Wijziging/Annulering de Nationale Hockey Academy

8.1 Indien de Nationale Hockey Academy door overmacht geheel of ten dele is verhinderd een of meer voor haar uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen na te komen, is de Nationale Hockey Academy gerechtigd om een naar haar oordeel gelijkwaardig alternatief aan te bieden dan wel de Overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te doen ontbinden, zonder dat zij tot enige schadevergoeding jegens Opdrachtgever is gehouden.

8.2 Onder overmacht zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel wordt mede begrepen onvoldoende aanmeldingen voor deelname aan een trainingsblok. Hiervan is sprake indien het aantal inschrijvingen minder bedraagt dan 30% van het maximaal aantal deelnemers per hockeyles zoals vermeld op de website van de Nationale Hockey Academy.

8.3 Gemiste trainingen kunnen niet worden ingehaald. In geval van langdurig ziekte/blessure kan men een waardebon ontvangen voor een vervolgtraining. Restitutie van geld is niet mogelijk.

9. Annulering

9.1 Annulering dient schriftelijk te geschieden, waarbij de datum van de poststempel of de datum van de e-mail als peildatum zal dienen voor het bepaalde in lid 2 van dit artikel.

9.2 Bij annulering van de Overeenkomst worden per Deelnemer de volgende bedragen in rekening gebracht: vanaf de 14e dag (inclusief) tot de dag van aanvang van de reis 50% van de gehele Deelnemerssom; – op de dag van aanvang van het trainingsblok of later wordt de totale Deelnemerssom in rekening gebracht.

9.3 Ingeval van annulering is Deelnemer niet gerechtigd om een andere persoon in zijn plaats te doen stellen.

9.4 Opdrachtgever kan het annuleringsrisico afkopen tegen een vergoeding van 6% van de Deelnemerssom per Deelnemer.

10. Gevonden voorwerpen

Gevonden voorwerpen worden na afloop van een hockeyles direct overgedragen aan de gastclub.

11. Verzekering

11.1 Opdrachtgever en/of Deelnemer is verplicht voor de deelname aan de National Hockey Academy voor Deelnemer een ongevallenverzekering met sportdekking af te sluiten.

12. Afkoop annulering

Het annuleringsrisico kan worden afgekocht tegen een vergoeding van 6% van de deelnemerssom exclusief de kosten van eventueel afgesloten verzekeringen. Voor de afkoop van het annuleringsrisico geldt dat de opdrachtgever uitsluitend met een geldige reden kan annuleren. N.B.: De afkoop van het annuleringsrisico kan tot maximaal 7 dagen na aanmelding geboekt worden. Uitkering wordt verleend voor annuleringskosten ten gevolge van een onzekere gebeurtenis als genoemd in punt 1 tot en met 4:

  1. Overlijden, ernstige ziekte of ernstig ongevalsletsel van deelnemer, familieleden in de 1e of 2e graad van deelnemer.
  2. Een medisch noodzakelijke ingreep welke deelnemer onverwacht moet ondergaan.
  3. Onverwachte ernstige problemen van deelnemer met het behalen van positieve schoolresultaten.
  4. Onverwachte oproep van deelnemer voor het nationale team of de nationale jeugdselectie.

13. Toepasselijk recht en geschillen

13.1 Op de Overeenkomst en alle overeenkomsten die daaruit voortvloeien is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

13.2 Alle geschillen die naar aanleiding van de Overeenkomst of daaruit voortvloeiende overeenkomsten tussen partijen mochten ontstaan, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank te Amsterdam.